English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım ve Yayın İlkeleri


KARADENİZ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

Karadeniz Araştırmaları 2004 yılı Mart ayında yayın hayatına başlamış akademik bir dergidir ve Türkiye’nin ilk bölge odaklı akademik yayın organıdır. Dergimizde, alt isimde gösterildiği üzere, Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar ve Anadolu sahası öncelikli olmak üzere, ilgili sosyal bilim (tarih, dil, edebiyat, uluslararası ilişkiler, iktisat, etnoğrafya, etnoloji, antropoloji vd.) yazıları yayınlanır. Derginin amacı bu alanlarla ilgili akademik çalışmaları yayınlamak yoluyla teşvik etmek ve bu şekilde ilgili bilim camiasının bir yayın havuzunda buluşmasını sağlamaktır.

Karadeniz Araştırmaları, Kış/Aralık, Bahar/Mart, Yaz/Haziran ve Güz/Eylül olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Dergi, elektronik ortamda yayımlandığı için yazarlara veya hakemlere basılı hâli gönderilmez.

Karadeniz Araştırmaları, uluslararası hakemli bir dergidir. Yayımlanması için dergiye gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından yayın ilkeleri bakımından incelenir ve değerlendirilmek üzere alanın uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara da hakem adı bildirilmez. Raporlar beş yıl süreyle saklı tutulur. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise yazı üçüncü bir hakeme gönderilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

Karadeniz Araştırmaları'nda yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Karadeniz Araştırmaları’na devredilmiş sayılır. Yayınlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Karadeniz Araştırmaları’na gönderilen yazılarda daha önce yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durum belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

Karadeniz Araştırmaları'nın yayın dili Türkiye Türkçesidir. Ancak yayın ilkelerine uygun olmak şartıyla, her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce, Rusça ve diğer Türk lehçeleri ile yazılmış yazılara da yer verilebilir. Ayrıca, dergide kaynak özelliği taşıyan çeviri yazılar ve tanıtmalar da yayımlanabilir.

Yazılar sanal ortamda işlem görmekte olup, www.karam.org.tr adresi üzerindeki makale gönderme kısmından gönderilir. Yazı göndermeden önce üye olmak gerekmektedir. Burada yazarlar, yazılarının durumu, hakem raporları ve yayımlanacağı tarihi kendilerinin oluşturacağı bir şifre ile görebilmektedirler.

Hakem raporları doğrultusunda düzeltilmek üzere yazarlarına gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılmalıdır. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

Karadeniz Araştırmaları’nda yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup, Karadeniz Araştırmaları’nın resmi görüşü niteliğini taşımaz.

Yazım Kuralları

Başlık

İçerikle uyumlu bir başlık olmalı, koyu harflerle, İngilizcesi ile birlikte 14 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Yazar adı ve adresi

Makale yazarı, hakem süreci bittikten ve yazısı kabul edildikten sonra adını ve soyadını, görev yaptığı kurumu, elektronik posta adresini, akademik unvanını, ORCID numarası ile birlikte dipnotta (*) işareti ile 10 punto yazılarak belirtilmelidir. İlk makale yüklemede isim yazmamaya dikkat ediniz. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir. Ayrıca yazar, kendisiyle iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta adresini dergi üyelik sistemi üzerinden Yayın Kuruluna bildirmelidir.

Özet

Yazılar, makalenin başlangıç kısmına yazılmış, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış makale başlıklarını da içeren 150 kelimeden az olmayan ve 250 kelimeyi aşmayan özet, Türkçe ve İngilizce beş anahtar kelimeyle beraber gönderilmelidir. Özet içinde kaynak, şekil ve çizelgeler yer almamalıdır. Özet ve anahtar kelimeler, Cambria yazı tipi ile, 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Ana metin

Yazılar, MS Word 98 ve üstü programla Cambria yazı tipi ile 10,5 punto, satırlar tek aralıklı, dipnotlar 9 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır. Alıntılar italik harflerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

Sayfa düzenine ilişkin esaslar

Paragraf yazısı, ilk satır 0,75 cm içeriden paragraflar arası önceki 0 nk, sonra 0 nk, iki yana dayalı, satır aralığı tek olmalıdır. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üstten 3 cm, alttan 7,5 cm, sol 2,5 cm, sağ 6,5 cm, cilt payı 0, üst bilgi 1.75 cm. alt bilgi 6,45 cm olmalıdır. Alt başlıklar kendisinden önce gelen başlıktan 3 karakter içeride olmalıdır. Sayfa numaralarının konumu altta ve hizalaması da dışarıda seçeneği ile verilmelidir.

Belge, Tablo, Şekil ve Grafiklerin Kullanımında Uygulanacak Esaslar

1. Ekler (belgeler), yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer alacaktır.

2. Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler, KAYNAKÇA’dan sonra verilmelidir. Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, Şekil, Grafik ve Resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.

Alıntı ve Göndermeler

Gönderilen yazılar referans sitemi, kaynak göstertme biçimi ve kaynakça  düzenlenmesinde American Psychological Assosation (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA’nın 6. Baskısı, yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır (http://www.apastyle.org/index.aspx). Alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1,5 cm. içeride, blok halinde ve tek satır aralığıyla 1 punto küçük yazılmalıdır. Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır. (Karpat 2001), (Karpat 2001: 15). Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır: (Yalçın vd. 2002). Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı; yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir. Dipnotlarda kaynak göstermek için, metin içi kaynak gösterme yöntemleri kullanılmalıdır. Kaynaklar kısmında ise, birden fazla yazarlı yayınların diğer yazarları da belirtilmelidir.

Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır:

“Taştan (2011: 42), bu konuda…”

Yayım tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarların adı; yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin ismi yazılmalıdır.

İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynakta belirtilmelidir:

“Barkan (1947)…” (Kafadar 1995’ten).

Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmelidir. İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir.

Kaynakça

Kaynakça hazırlanmasında şu hususlara dikkat edilmesi önem taşımaktadır:

1. Kaynakçada yazar soyadı büyük ve başta; adı ise küçük harflerle yazılır.

2. Kaynaklar alfabetik sırayla verilir.

3. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (1980a,1980b) şeklinde gösterilmelidir:

4. Makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilecektir.

5. İnternet kaynakları basılı kaynaklardan sonra “İnternet Kaynakları” başlığı altında alfabetik sıraya göre verilmelidir.

Aşağıda örnek bir kaynakça gösterilmiştir:

KAYNAKÇA

ANHEGGER Robert – Halil İNALCIK (1956). Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûcebi ‘Örf-i ‘Osmanî, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

İLHAN Suat (1990). “Türk Çağdaşlaşması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII (19): 7-19.

KAFADAR Cemal (1995). Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, Berkeley: University of California Press.

KARPAT Kemal H. (2001). Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (tr. Recep Boztemur), Ankara: İmge Kitabevi.

MAYER Kurt B. – Walter Buckley (1969). Class and Society, New York: Random House.

OLCOTT Martha B. (1981). “The Basmachi or Freemen’s Revolt in Turkestan 1918-24”, Soviet Studies, XXXIII (3):352-369.

SANDIKLI Atilla (2007). Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci, İstanbul Üniveristesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

TAŞTAN Y. Kemal (2011). “Evliya Çelebi’de Mısır: 16. ve 17. Yüzyıllarda Meşruiyet ve Muhalefet”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XI (2): 13-68.

YALÇIN Durmuş vd. (2002). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.

İnternet Kaynakları

“Akkuyu Nükleer Santrali’nin Temeli Bugün Atılıyor”, Habertürk, (03.04.2018),

https://www.haberturk.com/akkuyu-nukleer-santralinin-temeli-bugun-atiliyor-1902858-ekonomi (Erişim Tarihi: 10.09.2018).

Yazıların Gönderilmesi

Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış yazılar, Karadeniz Araştırmaları internet sayfasında yer alan “Makale Gönder” fonksiyonuyla gönderilir. Yazarlar sisteme üye olurken bilgileri eksiksiz girmek zorundadır. Makalelerin üzerinde yazarı tanıtıcı hiçbir bilgi olmamalıdır. Özet, Abstract, Anahtar Kelime ve Keywords içermeyen makaleler dikkate alınmayacaktır.

Yayın Kurulu, esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler yapabilir.

 


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "60. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 60. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :0536 760 55 42 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com