Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступİlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Ödevleri Hakkında Görüşleri
(Views of The Students Attending 6th and 7th Grades of Primary Schools on Turkish Subject Homeworks )

Author : Mehmet Gedik  - Salih Orhan  
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 38
Page : 135-148


Özet
Bu çalışma, ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde verilen ev ödevleri hakkındaki görüşlerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Erzurum il merkezine bağlı Yakutiye ilçesindeki tüm ilköğretim 6. ve 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler; örneklemini ise aynı düzeyden ve farklı okullardan basit tesadüfi örnekleme tekniğiyle seçilen 202 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Türkçe Dersi Ödevleriyle İlgili Öğrenci Görüşleri Anketi” ile toplanmıştır. Toplanan veriler Ki kare ve t testi teknikleriyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin ev ödevleriyle ilgili görüşleri arasında cinsiyet ve akademik başarı düzeylerine göre aralarında anlamlı farklılık bulunmuştur. <

Anahtar Kelimeler
İlköğretim öğrencileri, Türkçe ödevi, görüş.

Abstract
This study aims at identifying views about homeworks given at Turkish lesson by students attending 6th and 7th grade of primary school. The screening model has been used in the research. While the universe of the study consists of students who attend 6th and 7th grade of all primary school in Yakutiye of Erzurum; the pattern of study consists of 202 students from the same level and different schools who are chosen by a simple random pattern tecnique. The datum of study has come together with “The Survey of Students’ Views About Turkish Lesson Homeworks”. Gathered datum has been analysed by t test and chi square. According to the findings, it has been foun out that there are meaningful differences among student’s views about homeworks according to their grade and academic success levels. <

Keywords
primary school students, Turkish homework, view.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 126
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19576

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri