Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступYetişme Sürecinde Ailenin Tutumu, Mesleki Yeterlilik ve Yenilikçiliğin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkisine Bölgesel Farklılıklar Açısından Bir Bakış: Artvin ve Kahramanmaraş Karşılaştırması
(The Impact of Family’s Attitude During Upbringing, Vocational Competence and Innovation on Entrepreneurship Potential From the Perspective of Regional Dıfferences: A Comparison of Artvin and Kahramanmaraş )

Author : FİKRET SÖZBİLİR    
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 56
Page : 83-104


Özet
Alan yazında girişimcilik potansiyelini etkileyen birçok bireysel özellik yer almıştır. Bu çalışmanın amacı, mesleki yeterliliğin ve yenilikçiliğin girişimcilik potansiyeli üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Ayrıca, söz konusu değişkenlerin bireyin yaşadığı yere göre farklılaşmasının yanı sıra girişimci adayının yetişme döneminde ailesinin kendisine karşı tutumu ve girişimcilik potansiyeli arasında bir ilişkinin olup olmadığını incelemektir. Bununla birlikte sonuçlara dayalı olarak yaşanılan yerin, yetişme döneminde ailenin tutumu ve girişimcilik potansiyeli arasındaki ilişkiye, mesleki yeterlilik ve yenilikçiliğin girişimcilik potansiyeli üzerindeki etkisine ilişkin öneriler sunmaktır. Bu alan çalışmasında 180 girişimci adayından anket yardımıyla yaşadıkları il, yetişme dönemlerinde ailelerinin tutumuna, mesleki yeterlilik ve yenilikçilik algılarına ilişkin veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 24.0 programı ile yapılarak tablolar halinde sunumu yapılmıştır. Elde edilen bulgular, bireyin yaşadığı yere göre girişimcilik potansiyelinin ve yenilikçiliğinin farklılaşmadığı ancak mesleki yeterliliğin farklılaştığı; mesleki yeterliğin ve yenilikçiliğin girişimcilik potansiyeli üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi olduğunu; yetişme dönemlerinde ailelerinin tutumu ve girişimcilik potansiyeli arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Yetişme Tarzı, Mesleki Yeterlilik, Yenilikçilik, Girişimcilik Potansiyeli

Abstract
Many features were included in the literature that improve the entrepreneurial potential. This study aims to determine the impact of vocational competence and innovation on entrepreneurship potential. Likewise, it is to examine whether the subject variables differ in terms of the place they live, and whether there is a relationship between the attitude of the family towards them during the growing period and entrepreneurial potential of the entrepreneur candidates. In addition, it is aimed to provide recommendations based on results regarding relationship among the place they live, their family’s attitude during upbringing and entrepreneurship potential; and effect of vocational competence and innovation on entrepreneurship potential. In this empirical study, the data on perceptions concerning the place they live and family’s attitude during upbringing, vocational competence, innovation and entrepreneurship potential was gathered by means of a questionnaire from 180 participating entrepreneur candidates. Data was analysed with SPSS 24.0 software and it was presented in tables. The findings showed that the potential of entrepreneurship and innovativeness do not differ but vocational competence has been differentiated in terms of the place they live. The findings also showed, vocational competence and innovation have positive and significant impact on entrepreneurship potential. Additionally, it is determined that there is a significant relationship between family’s attitude during upbringing and entrepreneurial potential of the entrepreneur candidates.

Keywords
Upbringing, Vocational Competence, Innovation, Entrepreneurship Potential.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 174
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19581

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri