Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


YETİŞME SÜRECİNDE AİLENİN TUTUMU, MESLEKİ YETERLİLİK VE YENİLİKÇİLİĞİN GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE BÖLGESEL FARKLILIKLAR AÇISINDAN BİR BAKIŞ: ARTVİN VE KAHRAMANMARAŞ KARŞILAŞTIRMASI
Alan yazında girişimcilik potansiyelini etkileyen birçok bireysel özellik yer almıştır. Bu çalışmanın amacı, mesleki yeterliliğin ve yenilikçiliğin girişimcilik potansiyeli üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Ayrıca, söz konusu değişkenlerin bireyin yaşadığı yere göre farklılaşmasının yanı sıra girişimci adayının yetişme döneminde ailesinin kendisine karşı tutumu ve girişimcilik potansiyeli arasında bir ilişkinin olup olmadığını incelemektir. Bununla birlikte sonuçlara dayalı olarak yaşanılan yerin, yetişme döneminde ailenin tutumu ve girişimcilik potansiyeli arasındaki ilişkiye, mesleki yeterlilik ve yenilikçiliğin girişimcilik potansiyeli üzerindeki etkisine ilişkin öneriler sunmaktır. Bu alan çalışmasında 180 girişimci adayından anket yardımıyla yaşadıkları il, yetişme dönemlerinde ailelerinin tutumuna, mesleki yeterlilik ve yenilikçilik algılarına ilişkin veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 24.0 programı ile yapılarak tablolar halinde sunumu yapılmıştır. Elde edilen bulgular, bireyin yaşadığı yere göre girişimcilik potansiyelinin ve yenilikçiliğinin farklılaşmadığı ancak mesleki yeterliliğin farklılaştığı; mesleki yeterliğin ve yenilikçiliğin girişimcilik potansiyeli üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi olduğunu; yetişme dönemlerinde ailelerinin tutumu ve girişimcilik potansiyeli arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Yetişme Tarzı, Mesleki Yeterlilik, Yenilikçilik, Girişimcilik Potansiyeli

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 162
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19581

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri